top of page
accountant-calculating-profit-with-financial-analysis-graphs.jpg
fade copy_edited.png

השירותים שלנו

aged-couple-pensioners-talking-with-employee.jpg

תכנון פנסיוני

תכנון פנסיוני לעמית שכיר/עצמאי/בעל שליטה/גמלאי הינו הליך מורכב ובמסגרתו ניתנים ללקוח חוות דעת אובייקטיבית המאפשרת לו למקסם את נכסיו הפנסיונים , ההפקדות ותחזית המשיכות בעתיד.
משרד האוצר פישט עבור העמית את תהליך השיקוף של נתוני הנכסים הפנסיונים והכיסויים הביטוחים שבידו ע"י הקמת אתרי הוצאת מידע כגון: הר הביטוח, הר הכסף והמסלקה הפנסיונית. 

בעל רישיון, המתכנן הפנסיוני פונה להוצאת המדעים בהרשאתו של העמית ומפיק עבורו דוח מרכז עם המלצות לפעולה. 

שיקוף הנתונים חייב להיות ברזולוציה גבוהה של מידע:

 • כמות הנכסים ופיזורם בחברות/יצרנים השונים.

 • תאריכי פתיחת הקופות/מעמד העמית בקופה ומידע לגביי קופות פעילות/לא פעילות.

 • צבעי הכספים – תגמולים/פיצויים, הון/קצבה/קצבה לפני שנת 2000.

 • פרמיות שוטפות המשולמות.

 • תחזיות קצבה ומשיכה לגיל פרישה.

 • נתונים כלליים: פרטי מוטבים/יורשים/מעסיקים קודמים. 

 • מספרי תיקי ניכויים של המעסיקים השונים בחייו של העמית וצבעי צבירות הפיצויים.

 • גובה הכיסויים הביטוחים, עלותם ותאריכי פקיעה של ההנחות הקיימות.

 

מידע זה יכול לאפשר למתכנן להעביר חוות דעת לטיפול מידי ואחזקה שוטפת של התיק . חשוב לנהל פגישת תכנון פנסיוני תקופתית קבועה.

אנו בקפיטל מאמינים בשירות מתמשך ונשמח ללוות את העמית לאורך כל חייו התעסוקתיים וכמובן בפרישה ממקום עבודתו.

הסדרי תגמול בכירים 

הסדרי תגמול בכירים ו/או  הסדרי תגמול נדחה נועדו לסגור את פערי החיסכון הפנסיוני שנוצרו עקב קידומו המהיר של הבכיר במהלך השנים.

בעולם קפיטליסטי צובר כסף לצורך זכויות פנסיוניות ופנסיה אנו נתקלים בפערים גדולים בפרישה בין הנטו שקיבל העמית טרם פרישתו לפנסיה /קצבה שיקבל מתכוניותיו ביום הפרישה.

הפערים נובעים מגידולי השכר שנוצרו בשנות עבודתו ובאי השלמת כספים פנסיונים לסגירת הפער. 

ההסדר מאפשר לבכיר ולמעסיקו לחסוך כספי זכאות בתוכנית מוסדרת ומעוגנת ע"פ חוק.

המעסיק כבעל פוליסה מפקיד לקופה בגין העובד כספי זכאות בשוטף או באופן חד פעמי שישתלמו לעובד כמענק פרישה. דה אז יוכל העובד לנצל הטבות ומקלטי מס על הכספים הללו ולהקטין את חבות המס ו/או להשאירם לקצבה בגיל פרישה בהתאם לתקרות המס הקיימות במשק.

אנו בקפיטל מלווים ארגונים וחברות בעולמות הסדר התגמול הנדחה לרבות בעלי שליטה המעוניינים לבצע עבור בעלי השליטה בחברה ניהול כספי חברה וייעודן לבעלי השליטה כמענק פרישה נוסף. נשמח להרחיב על כך בפגישה אישית.

business-man-financial-inspector-secretary-making-report-calculating-checking-balance-inte
business-people-casual-meeting.jpg

ליווי ועדים וארגונים 

קבוצת קפיטל מאמינה בהעברת התכנים ללקוח הקצבה בדרך של סדנא/הרצאת העשרה 

 

בנושאים נבחרים תואמי פעילות :

 • הדרכות לעובדים ניהול תיק פנסיוני – כלים הלכה למעשה.

 • הדרכות לבכירים – ניהול תיק פנסיוני, קטימות שכר , כפל מס והסדרי תגמול בכירים.

 • הדרכות לפורשים  תכנון פרישה מקדים וצרכנות פיננסית נבונה בגיל ה-3.

 • הדרכות לגמלאים – הזנת פטור על קצבה וצרכנות פיננסית בגיל ה-3.

 

הדרכות ליועצי מס ורואי חשבון – סיומי העסקה ומקלטי מיסוי/תקנות מיסוי במשק הישראלי.

תכנון פיננסי  

חשיבות ניהול הכסף הפנוי שבידינו היא גדולה וניהול נכון יגדיל את היקף נכסינו לטווח ארוך.

קבוצת קפיטל מלווה את לקוחותיה בניהול הכסף הפנוי ומאפשרת מגוון פתרונות חסכון והשקעה בכל חברות הביטוח ובתי ההשקעות המובילים בארץ.

 

 • גמל להשקעה 

 • ניהול תיקי השקעה 

 • גמל בפוליסה – גמל מאחד קופות 

 • קופות גמל וקרנות השתלמות 

 • פוליסות חסכון פיננסי 

 • תיקון 190 

 • השקעות אלטרנטיביות

cooperation-analyst-chart-professional-paper-economics.jpg
תכנון פנסיוני
הסדרי תגמול בכירים
ליווי ועדים
תכנון פיננסי
bottom of page